Πως Δουλεύουμε

Η μεθοδολογία προσέγγισης του έργου παρουσιάζεται σχηματικά στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα:

Πρακτικά η συστηματοποίηση της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου  υλοποιείται σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο:

Παράλληλα όλη αυτή η εφαρμογή καταγράφεται και συστηματικά αξιολογείται. Το σχέδιο της αξιολόγησης του έργου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: