Ομάδα Έργου

Η ομάδα εργασίας που στελεχώσει το πρόγραμμα αποτελείται από επαγγελματίες με εμπειρία σε  θέματα παιδιών και εφήβων υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα και πολυειδίκευση. Βασικές δεξιότητες που διαθέτουν τα στελέχη  είναι:

        -> γνώση των ιδιαίτερων αναγκών και τα συνήθων προβλημάτων των παιδιών υψηλού κινδύνου

        -> χρήστες εργαλείων αξιολόγησης της κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών

        -> χρήστες εργαλείων αξιολόγησης της ψυχική υγείας

        -> γνώση αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου

        -> ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων κατάχρησης ουσιών

        -> δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων ψυχικής υγείας

        -> δεξιότητες κινητοποίησης

        -> ικανότητα συντονισμού υπηρεσιών

        -> γνώση συνέντευξης κινητοποίησης και πρόληψη υποτροπής

        -> εμπειρία αξιολόγησης πρώιμων ενδείξεων και πρόληψη υποτροπής σε προβλήματα ψυχικής υγείας

        -> γνώση σχετικής νομοθεσίας

        -> δεξιότητες διαχείρισης των συναισθημάτων που προέρχονται κυρίως από την οικογενειακή επιβάρυνση και έκφραση

        -> δεξιότητες διαχείρισης κρίσης

        -> εκπαιδευτικές δεξιότητες

        -> γνώση μοντέλων και μεθόδων αντιμετώπισης του αποκλεισμού

        -> δημιουργική εναλλακτικότητα

        -> ικανότητες αθλητικής ενασχόλησης

Δύο φορείς συνεργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματος :  το European University και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.